Yhteystiedot

Biolaitosyhdistys ry
c/o Juha Pirkkamaa Anttilantie 4
31600 JOKIOINEN
(040) 580 3692
jpirkkamaa(at)gmail.com
www.biolaitosyhdistys.fi

Palaute yhdistykselle

Hyvä sivustollamme kävijä! Tämän kappaleen alle
tapahtuman jälkeen liitettävän linkin kautta voit
antaa palautetta seminaaristamme
tai myös lähettää palautetta tai toivomuksia
yhdistykselle.

Palautelinkki

Tapahtumat

Uusi, tehokkaampi edunvalvontayhdistys perustettu

Tammikuussa 2019 perustettiin yhdistys, jonka nimi on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Biokretslopp och Biogas Finland r.f. ja englanninkielinen nimi on Finnish Biocycle and Biogas Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n perustamisen taustalla ovat Biolaitosyhdistys ry sekä Suomen Biokaasuyhdistys ry.

Kaikkia Biolaitosyhdistyksen nykyisiä yritys-, yhteisö- ja henkilöjäseniä pyydetään hakeutumaan Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n jäseniksi. Jäsenhakemuslomake löytyy täältä
 
Uuden yhdistyksen perustamisella haetaan synergiaetuja, suurempaa vaikuttavuutta sekä pyritään tuomaan tehokkaammin alan toimijat yhteen. Yhdistämällä alan toimijat saman katon alle pystytään aiempaa tehokkaammin ja kattavammin osallistumaan alan kehittämiseen, kuten lainsäädännön valmistelutyöhön, kehityshankkeisiin sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun yhteisellä äänellä alan kannalta keskeisimpiin teemoihin liittyen. Uuden yhdistyksen toiminta aktivoituu kevään 2019 aikana. Yhdistyksen ylimääräinen vuosikokous järjestetään 17.4.2019 klo 13:00-15:00 Helsingissä, jolloin muun muassa vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, sekä valitaan yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu toimitetaan kaikille yhdistykseen liittyville jäsenille lähempänä. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n jäseneksi ovat lämpimästi tervetulleita yritykset ja oikeuskelpoiset yhteisöt sekä ja yksityiset henkilöt, jotka kokevat yhdistyksen edistämät asiat omikseen.   

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n tarkoituksena on edistää kestävää ja vastuullista biohajoavien jätteiden ja muiden biohajoavien orgaanisten aineisten käsittelyyn ja jalostamiseen liittyvää toimintaa kuten biokaasun, maanparannusaineiden, kierrätysravinteiden ja kierrätyskemikaalien tutkimusta, tuotekehitystä, tuotantoa, käyttöä, ja markkinoiden kehittämistä sekä edesauttaa jäsentensä siihen liittyvää toimintaa. Yhdistys osallistuu alan kansainväliseen toimintaan verkottumalla alan ulkomaisten järjestöjen kanssa kuten European Biogas Association (EBA), The Natural & Bio Gas Vehicle Association (NGVA) sekä European Compost Network (ECN).   Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n perustamisen taustalla ovat Biolaitosyhdistys ry sekä Suomen Biokaasuyhdistys ry, jotka ovat neuvotelleet parin vuoden ajan keinoista yhteistyön tiivistämiseksi. Käytyjen neuvotteluiden johdosta on päätetty esittää yhdistyskokouksille, että molempien nykyisten yhdistysten toiminta ja varat keskitetään Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:lle kevään 2019 aikana, ja sekä Biolaitosyhdistys ry että Suomen Biokaasuyhdistys ry lopettavat toimintansa kevään aikana.

 
Yhdistyksen nettisivut ja viestintätoimet käynnistyvät kevään 2019 aikana. Lisätietoja: anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net
 
Biolaitosyhdistys on vuosikokouksessaan 21.3. päättänyt toimintansa lopettamisesta.

Biotalouspäivät Lahdessa 7.-8.11.2018!

Syksyn ajankohtaisseminaarimme saavutti uuden yleisöennätyksen: n. 100 ammattilaista osallistujaa kumpanakin päivänä! Iltatilaisuudessa Suomen Moottoripyörämuseolla luovutettiin Vuoden Bionäärin 2018 tunnustus yhdistyksen pitkäaikaiselle jäsenelle ja biokaasulaitosrakentamisen uranuurtajalle, Watrec Oy:n toimitusjohtaja, FT Juhani Suvilammelle. Biotalouspäivien tasokkaat esitelmät:

Ohjelma
Avaus

Kierrätystavoitteiden saavuttaminen
The Circular Economy Package: Targets, Separate Collection and Standards
Kierrätys Suomessa (biohajoavat jätteet) -miten menee nyt, entä tulevaisuus?
Biojätteen erilliskeräyksen tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä
Kauppa ja biojäte
Kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoite-valmisteille

Biomassat ja niiden käsittely
BAT ja jätteiden tuotteistaminen
Kokemuksia kuivamädätyksestä
Hiiltoprosessi jätevesilietteen käsittelyssä
Puutuhka- ja puhdistamolietepohjaisen metsä-lannoitteen valmistusmahdollisuudet

Laite- ja palvelutoimittajien puheenvuorot
Ramboll biotalouden haasteiden ratkaisijana
Swecon bio- ja kiertotalouspalvelut
Elomaticin palvelut
Eurofins Viljavuuspalvelu
Synlab Analytics and Services

Biotaloustuotteet ja niiden käyttö
Kierrätyslannoitteiden vaikutuksia viljelyssä
Biokaasuteknologian vientimahdollisuudet
Uudet kierrätyspohjaiset kasvualustat
Yhdyskuntalietteiden laatu ja tulevaisuus
Kierrätyslannoitevalmisteiden hiilijalanjälki
Edelliseen liittyvät:
Evaluation of methods for estimating energy performance of biogas production  
Kompostoidun biokaasulaitosmädätteen typpi- ja fosforiravinteiden hiilijalanjälki Labio Oy:n Lahden laitoksella
Biogas production in regional integrated biodegradable waste treatment – Possibilities for improving energy performance and reducing GHG emissions
Biokaasumarkkinoiden kehitys

Seminaarin päätös

Kiertotalouspäivät

Jäsenyhteisömme Suomen Kiertovoima KIVO järjesti 30.-31.5.2018 Helsingissä Kiertotalouspäivät, joihin osallistui runsaslukuinen ammattilaisyleisö. 

The road to an urban bioeconomy: Barriers and solutions to closing the loop of bio-resources

Brysselissä 28.5.2018 European Compost Networkin ja yhteistyötahojen järjestämän workshopin ohjelma ja esitelmät, joissa hyviä eurooppalaisten kaupunkien toteutuksia:

Ohjelma

Bio-waste Management in Europe: capturing of bio-waste in cities and municipalities

Research and Innovation Activities on Urban Circular Bioeconomy

The New Waste Legislation

Barriers identified in the value chain of bio-resources

Barriers and solutions for implementing separate collection of biowaste in urban areas

Biowaste collection in large cities across Europe: new case studies

Oslo case: digestate use by local farmers

Amsterdam

Porto Ambiente

Urban biorefinery

Uusiutuvan energian toimialapäivät 23.-24.4.2018

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti toimialapäivät Tuuloksessa 23.-24.4. Tilaisuuden esitelmät:

- Grönlund

- Reskola

- Doranova

- Finess Energy

- Demeca

- Sauter Biogas

- Metener

- BioGTS

- Tuuloksen biokaasuhanke

Biotalouspäivät Turussa 20.-21.9.2017

Järjestimme jälleen kerran menestykseksi nousseen syysseminaarimme Turussa. Molempina päivinä osallistujia oli yli 90, ensimmäisen päivän iltatilaisuudessa Qvidjan kartanossa Paraisilla 60 ja toisen päivän yritysvierailulla Gasumilla 55. Iltatilaisuudessa luovutettiin Vuoden Bionääri 2017 -tunnustus yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Pirkkamaalle.

Seminaarin ohjelma: tässä

Seminaarin esitelmät:

Seminaarin avaus

EU:n jätepuitedirektiivin tavoitteet

Orgaaniset jätteet jätepuitedirektiivissä ja valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa

Biomassa-atlas - tietoa yrittäjille

Separate waste collection and circular economy

Ravinteiden talteenotto ja uudet lietteenkäsittelymenetelmät

Hyönteisten tuotanto

Uudet lannoitefosforin lähteet

MetropoliLab Oy

Biolan Oy

Outotec Oyj

Novalab Oy

Sweco Industry Oy

Mädätysjäännösten hyötykäyttö maataloudessa ja vaihtoehdot ravinteiden ja hiilen kierrättämiselle

Kierrätysmateriaalipohjaisten lannoitevalmisteiden metsätalouskäyttö

Biohiilen käyttömahdollisuudet - Opportunities for biochar

Microalgae as important players of Blue Biorefineries

Optimointiohjelma orgaanisille lannoitteille

Yritysvierailukohde Gasum Oy:n esittely

Seminaarin yhteenveto

Laatujärjestelmän laadinnan kick off -seminaari 12.9.2017

Biolaitosyhdistys yhdessä Suomen Biokaasuyhdistyksen ja Suomen Vesilaitosyhdistyksen kanssa järjesti kick off -seminaarin 12.9. Helsingissä tavoitteena  käynnistää laatujärjestelmän laadinta kierrätysmateriaaleista prosessoiduille lannoitevalmisteille.  Seminaarissa kuultiin esitelmät ulkomaisista alalle kehitetyistä laatujärjestelmistä ja yrityskommentit.Tilaisuuteen osallistui yli 50 eri sidosryhmien edustajaa.

Seminaarin ohjelma

Laatujärjestelmä kierrätysmateriaaleista prosessoiduille lannoitevalmisteille

Status and future developments of NQAS by BGK, Germany

REVAQ and SPCR 152

Development of Certification System for Waste Materials

Gasumin lannoitetuotanto, laatujärjestelmä

Kiertotalouden käytännön ratkaisut

Ajankohtaisseminaarimme teemalla "Kiertotalouden
käytännön ratkaisut" järjestettiin Vaasassa
2.-3.11.2016. Seminaari oli yleisömenestys, sillä
kumpanakin päivänä osallistujia oli 90 hlöä,
iltatilaisuudessa 50 hlöä ja yritysvierailulla lopuksi 30
hlöä. Iltatilaisuudessa myönnettiin Vuoden
Bionäärin 2016 palkinto Tampereen teknillisen
yliopiston professori Jukka Rintalalle.

Seminaarin esitelmät löytävät tästä:

Seminaarin ohjelma

Seminaarin avaus ja yhteenveto

Food waste in Sweden

Energiaa ja arvokkaita biokemikaaleja levistä

Biohiilen käyttö ja mahdollisuudet Suomessa

Ammongas - efficient biogas upgrading with amine

Nordic Biogas Solutions

Pajubiohiili biolaitoksissa

Biokaasulaitos ja kiertotalous

Skaalattavat biojalostamot

Jätevesilietepohjaisten tuotteiden hyödyntäminen

Ravinteet ja hiili aidosti kiertoon

Miten Evira ottaa huomioon Suomen kierrätystavoitteen?

Pre treatment of food waste

Kierrätyslannoitteiden sovittaminen viljelykiertoon

Vaasan kaasubussiprojekti

Opintomatka Saksaan

Biolaitosyhdistys järjesti matkan Saksaan 1.-3.6.2016.
Matkalla 16 hengen seurue vieraili kansainvälisillä
IFAT-ympäristömessuilla Münchenissä sekä tutustui
alan tutkimukseen ja yrityksiin, mm. biokaasun ja
biohiilen tuotantoon lähistöllä. Tutustu matkaohjelmaan
tästä

Bioenergian kestävyys -seminaari 3.12.2015

Seminaari liittyi EU:n Intelligent Energy Europe
–ohjelman rahoittamaan BIOTEAM –hankkeeseen,
jossa Luonnonvarakeskus (Luke) ja Itä-Suomen
yliopisto (UEF) ovat selvittäneet bioenergian
tuotannon ja käytön kokonaiskestävyyttä.
Seminaariin osallistui useita Biolaitosyhdistyksen
jäseniä. 

Seminaarin ohjelma

Eurooppalainen BIOTEAM-projekti
Bioenergian kestävyyden arviointi
Tage Fredrikssonin kommenttipuheenvuoro
EU:n näkökantoja biomassojen kestävyyteen
Bioenergian kestävyyden arviointi – Arvioinnin tulokset
Teija Paavolan kommenttipuheenvuoro
Anssi Kainulaisen kommenttipuheenvuoro

EIP-AGRI työpaja Naantalissa 28.-29.10.2015

Maaseudun innovaatioryhmät (EIP-ryhmät) ja Euroopan laajuinen innovaatioyhteistyö ovat uusi toimintamalli ohjelmakaudella 2014–2020 - See more at: https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/EIP-Agri/innovaatioryhm%C3%A4r/Sivut/default.aspx#sthash.lGoR2jrP.dpuf

Maatalouden eurooppalaista innovaatiokumppanuutta tukeva EIP-AGRI toimii kilpailukykyisen ja kestävän maa- ja metsätalouden edistämiseksi - See more at: https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/viestinta/Uutiset/uutiset-2014/Sivut/140725-eip-agri-asiantuntijahaku.aspx#sthash.j7WATHWG.dpuf

Maatalouden eurooppalaista innovaatiokumppanuutta
tukeva EIP-AGRI toimii kilpailukykyisen ja kestävän
maa-ja metsätalouden edistämiseksi. EIP-AGRI:n
järjestämään työpajaan osallistui useita Biolaitos-
yhdistyksen jäseniä sekä muita asiantuntijoita,
kaikkiaan Suomesta 25 hlöä ja muista EU-maista
60 hlöä. Työpajassa pidetyt asiantuntijaesitelmät ja
mm. loppuraportti löytyvät täältä, lisätietoja
EIP-AGRIsta täältä ja suomeksi maaseudun
innovaatioryhmistä (EIP-ryhmät) sekä Euroopan
laajuisesta innovaaatioyhteistyöstä täältä

Maaseudun innovaatioryhmät (EIP-ryhmät) ja Euroopan laajuinen innovaatioyhteistyö - See more at: https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/EIP-Agri/innovaatioryhm%C3%A4r/Sivut/default.aspx#sthash.4OaUHCs1.dpuf

Maaseudun innovaatioryhmät (EIP-ryhmät) ja Euroopan laajuinen innovaatioyhteistyö - See more at: https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/EIP-Agri/innovaatioryhm%C3%A4r/Sivut/default.aspx#sthash.4OaUHCs1.dpuf

Maaseudun innovaatioryhmät (EIP-ryhmät) ja Euroopan laajuinen innovaatioyhteistyö - See more at: https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/EIP-Agri/innovaatioryhm%C3%A4r/Sivut/default.aspx#sthash.4OaUHCs1.dpuf

Biolaitosyhdistyksen juhlaseminaari

Biolaitosyhdistys juhlisti kymmenvuotista toimintaansa
lokakuussa Helsingissä. Järjestimme ajankohtais-
seminaarin Helsingin yliopiston Viikin kampuksella
luentosalissa B3, Latokartanonkaari 7, 21.-22.10.2015
teemalla "Vuosikymmen kiertotaloudessa -
Biolaitosyhdistyksen juhlaseminaari". Osallistujia oli
molempina päivinä n. 70 hlöä. Viikin Gardeniassa
järjestetyssä iltatilaisuudessa 21.10. yhdistys luovutti
Vuoden Bionääri 2015 -tunnustuksen Ab Stormossen
Oy:n toimitusjohtaja Leif Åkersille ja yhdistys
vastaanotti järkivihreän Forssan kaupunginjohtaja
Sami Sulkon onnitteluadressin.   

Juhlaseminaarin ohjelma löytyy täältä

Seminaarin esitelmät:

Avaus
Collection and biological treatment of biowaste
Biolaitostoiminnan alku ja kehitys Suomessa
Uudet biojätepohjaiset tuotteet
Biowaste in the European Circular Economy
Ravinteiden kierron taloudellinen arvo
Kiertotalous yrittäjän näkökulmasta
Quattro Select -monilokerojärjestelmä
Haminan Energia Oy:n biokaasulaitos
Watrec Oy - best available biotechnology
Biokasvu Oy - Combooster
STRABAG Umwelttechnik GmbH - Teams work
Jätevesilietepohjaisen fosforin käyttökelpoisuus
Sähköä, lämpöä ja liikennepolttoainetta
Biokaasumarkkinoiden kehitys Suomessa

Annamme ihmisille mahdollisuuden parempaan
Biolaitostuotteiden käyttö maataloudessa
Biolaitostuotteiden käyttö viherrakentamisessa
Osavirtamädätysprosessin mallinnus - KOMBI

Teemaseminaari 2014

Syksyn seminaarimme pidettiin 29.-30.10.2014
Hiihtomuseon auditoriossa Lahdessa. Teemalla
"Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta."

Seminaarin ohjelma löytyy täältä

Seminaariin esitelmät:

Biowaste Management in Sweden

Maatalouden ympäristötuki

Kokemuksia omavalvonnasta

Biohiili ja pyrolyysitekniikat

Yhdyskuntajätteiden kierrätystavoitteet

BioGTS Oy

Suomen Ekolannoite Oy

Plastiroll Oy

MetropoliLab Oy

Metener Oy

Orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttö

Ympäristövaikutustyökalu viherrakentamiseen

Ympäristövaikutustyökalu (excel)

Jätteenpolton vaikutus kierrätykseen

Kauppa ja kierrätystavoitteet

Erilliskeräyksen tilanne Suomessa

Seminaarin yhteenveto

Laitoshenkilökunnan koulutus 2014

Edellisen vuoden tapaan järjestimme biolaitosten
henkilökunnan koulutuksen kaksipäiväisenä. 
Koulutuksen toteutti Watrec Oy Helsingin seudun
ympäristöpalveluiden (HSY) tiloissa Espoon
Ämmässuolla.

Koulutuksen ohjelma löytyy tästä

Opintomatka Saksaan 7.-9.5.2014

Biolaitosyhdistys järjesti toukokuun alussa matkan
joka toinen vuosi Münchenissä pidettäville IFAT-
ympäristömessuille. Matkalle osallistui kaikkiaan 31
aktiivista toimijaa kierrätysalalta: yritysten
henkilöstöä, tutkijoita, opettajia ja viranomaisia.
Matkaan sisältyi myös tutustuminen Augburgissa
sijaitseviin Baijerin osavaltion ympäristön-
tutkimuslaitos Bifaan (http://www.bifa.de/) sekä 
Augsburgin kunnallisen jätehuoltoyrityksen AVA:n
(http://www.ava-augsburg.de/) uuteen biojätteen
kuivamädätyslaitokseen. Viime mainitusta laati
hallituksemme varajäsen, Sitran Outi Pakarinen
kuvauksen, joka löytyy tästä

  

AD Europe -seminaari 20.-21.2.2014

- Seminaarin ohjelma

- Siebert

- Andenbroek

- Veeken

- Goldstein

- Fitzpatrick

- McKeon

- Tamm

- Llewellyn

- Jungling

- Prasad

- Wilken

- Tompkins

- Favoino

- Turk

- Adani

- Lumholdt

- Costa

- Gromke

- Müller

- O'Flaherty

- Le Bolloch

- Favoino

- Zennaro

- Dieter

- Gottfried

- Cox

- Dirkes

- O'Keefe

- Stambasky

- Howell

- Antler

- Fitzduff

- Amlinger

- Garaffa

- Hogg

Teemaseminaari 6.-7.11.2013

Syksyn ajankohtainen teemaseminaarimme oli
nimeltään "Ravinteiden kierrätys ja humus"
Jokioisten Tietotalossa 6.-7.11. Tilaisuuteen ja
sen oheisohjelmiin osallistui liki 100 henkilöä.
Teemaseminaarimme ohjelma on löydettävissä
täältä.

Seminaariin esitelmät:

Seminaarin avaus

Resurssitehokkuus

Humuksen merkitys maaperän terveydelle

Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa

Kaatopaikkakielto ja jätehierarkia

Biolaitoskompostien vaikutus maan terveyteen

Baltic Sea Action Group ja biolaitosten rooli

Puhdistamolietteiden hyödyntäminen

Biokasvu Oy

Biotehdas Oy

Plastiroll Oy

Vimelco Oy

Econet Oy

BioGTS Oy

Mädätysprosessi

Mädätyksen lopputuotteet ja niiden käyttö

Biokaasu liikennepolttoaineena

Pienen mittakaavan liikennepolttoainetuotanto

Mädätys ilman jätevettä

Seminaarin päätös 

Koulutus laitoshenkilökunnalle 2013

Biolaitosyhdistys järjesti ajankohtaisen koulutuksen
biolaitosten henkilökunnalle 11.4. ja 28.5. Tilaisuuksiin
osallistui yhteensä 15 ammattilaista yhdistyksen
jäsenyrityksistä. Kouluttajina toimivat Watrec Oy:n
asiantuntijat.
Koulutusohjelma löytyy tästä.

 

Vuoden 2012 teemaseminaari 

Biolaitosyhdistys järjesti vuosittaisen seminaarin
15.-16.11.2012 teemalla ” Biolaitosten tuotteet
- lainsäädäntö, valmistustekniikka ja käyttö
viherrakentamisessa.” Paikka oli Lahden tiede-
ja yrityspuisto Oy.
Seminaarin ohjelma on löydettävissä tästäSeminaarissa esitelmöi kaikkiaan 11 asiantuntijaa
yrityksistä, 4 tutkimuksesta ja 2 viranomaistahoilta:

Seminaarin avaus

Cleantech Päijät-Hämeen vahvuutena

Mihin biojätteen käsittely on menossa?

How to enhance humification during composting?

Biotestit laadunarvioinnissa

Kierrätysmateriaalit viherrakentamisessa

Viheralan asenteet kompostia kohtaan

Multatuotteiden raaka-aineiden laadunvarmistus

Kompostin käyttö mullan raaka-aineena

Helsingin yliopiston ympäristöekologian yksikkö

Novalab Oy:n laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille

MetropoliLab Oy ja biolaitoksille tarjottavat palvelut

Orgaanisen jätteen hyötykäyttö

Watrec - clean technology, efficient environment

Ramboll

Uusi Bioska-laatu toimii laitoksilla

Suomen Ekolannoite Oy

Seminaarin yhteenveto

 

Teemaseminaari 2011

Biolaitosyhdistys järjesti 8.-9.11.2011 Jokioisten
Tietotalossa ajankohtaisen kaksipäiväisen seminaarin
teemalla " Biolaitostuotteiden hyödyntäminen
maataloudessa ja viherrakentamisessa”.
Seminaari oli tarkoitettu viljelijöille ja viherrakentajille,
biojätettä jalostavien laitosten edustajille, tutkijoille
ja viranomaisille. Ensimmäinen seminaaripäivä keskittyi
maatalouskäyttöön ja toinen biolaitostuotteiden
käyttöön viherrakentamisessa.
Seminaarin ohjelma on löydettävissä tästä

Seminaariesitelmät:

Gareis, avaus

Mokry

Amlinger

Venelampi

Paavola

Liukas

Wäänänen

Kapuinen

Jokela

Salo

Lahtinen

Niemi

Järvenpää

Gareis, lopetus

Ajankohtaisseminaari 2010 

Biolaitosyhdistys järjesti 16.11.2010 Jokioisten
Tietotalossa seminaarin teemalla "Orgaanisen
jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana
ja energiana". Seminaariin osallistui 70 koti-
ja ulkomaista asiantuntijaa: tutkijoita,
viranomaisia ja tuotteiden valmistajia.
Seminaarin ohjelma on löydettävissä tästä.

Seminaariesitelmät:

Gareis

Barth

Köttner

Antikainen

Paavola

Mantsinen

Kukkonen

Saarinen 

Ajankohtaisseminaari biohajoavista jätteistä 

Biolaitosyhdistys ry järjesti 25.11.2009 Jokioisten
Tietotalossa viherrakentamisen ammattilaisille ja
muille biologisista lannoitteista ja maanparannus-
aineista kiinnostuneille tarkoitetun seminaarin
teemalla ”Biohajoavista jätteistä valmistettujen
maanparannusaineiden merkitys”. Seminaariin
osallistui liki 70 koti- ja ulkomaista asiantuntijaa:
tutkijoita, viranomaisia ja tuotteiden valmistajia.
Seminaarin ohjelma on löydettävissä tästä!

Seminaariesitelmät:

Gareis

Siebert

Saarinen

Vuorinen

Isotalo

Salo

Alainen

Penttinen-Källroos

Mäntylä

Lisäksi Dr. Stefanie Siebertiltä saatua materiaalia:
Nachhaltige Kompostanwendung in der
Landwirtschaft Kompost-Abschlussbericht

 

Kasvinravinteita maanparannusaineista 2008

Biolaitosyhdistys ry:n seminaari viljelijöille ja muille
orgaanisten lannoitevalmisteiden ja maanparannus-
aineiden käytöstä kiinnostuneille pidettiin 26.11.2008
MTT:n auditoriossa Jokioisilla ja keräsi runsaan
osallistujajoukon.

Seminaarin ohjelma

Seminaariesitelmät luettavissa tästä:

Kivelä

Pohjola

Vuorinen

Kapuinen

Valpasvuo-Jaatinen

Mäntylä