Yhteystiedot

Biolaitosyhdistys ry
c/o Juha Pirkkamaa Anttilantie 4
31600 JOKIOINEN
(040) 580 3692
jpirkkamaa(at)gmail.com
www.biolaitosyhdistys.fi

Biolaitosyhdistys ry 

Yhdistys

Biolaitosyhdistys ry on biologisten jätteiden käsittelyn ja orgaanisten maanparannusaineiden valmistuksen alalla toimivien yritysten ja yhteisöjen vuonna 2005 perustama valtakunnallinen yhdistys, joka valvoo yritysten yleisiä ja yhteisiä elinkeinonharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tehtävä

Biolaitosyhdistyksen tehtävänä on lisätä alan tunnettuutta ja nostaa biologisen jätteenkäsittelytoiminnan imagoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään elinkeinonharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä. Yhdistys osallistuu alan kansainväliseen toimintaan verkottumalla alan ulkomaisten järjestöjen kanssa.

Biolaitosyhdistyksen strategiset päämäärät

Sekä yksityiset että kunnalliset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi.

Kaikki biologiset jätteidenkäsittelytavat ovat hyväksyttäviä.

Biohajoavien jätteiden ja sivutuotteiden materiaalikierrätys on EU:n jätehierarkian mukainen, järkevä ratkaisu.

Biohajoavien jätteiden erilliskeräys on tällä hetkellä paras tapa varmistaa niistä valmistettujen tuotteiden laatu.

Biolaitosten tuotteita ovat asiakaslähtöisesti markkinoille tuotetut orgaaniset lannoitevalmisteet ja kasvualustat sekä uusiutuva energia.

Biolaitostuotteilla on avainrooli ravinteiden kierrätyksessä sekä maaperän biologisen aktiivisuuden ja humuksen ylläpidossa.

Yhteistyö ja vaikuttaminen viranomaisiin lainsäädännön tulevissa muutostarpeissa on tärkeää kierrätysravinteiden monipuolisemman käytön mahdollistamiseksi.

Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö ja viestintä luovat kierrätyslannoitevalmisteista positiivista mielikuvaa ja nostavat niiden statusta.

Biolaitokset ovat merkittäviä toimijoita

Biolaitokset käsittelevät laajaa valikoimaa materiaalia, kuten erilliskerättyjä yhdyskuntabiojätteitä, yhdyskuntien jätevesilietteitä, teollisuuden (varsinkin elintarviketeollisuuden) sivuvirtoja, kaupoissa syntyvää ruokahävikkiä sekä maataloudessa syntyviä sivuvirtoja. Siten nämä laitokset toimivat biotalouden (bioeconomy) käytännön toteuttajina, eli käyttävät uusiutuvia luonnonvaroja energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen.

Biolaitosyhdistyksen toimijat ovat yhdessä merkittäviä vaikuttajia toteutettaessa EU:n ja Suomen tärkeitä lähiajan tavoitteita liittyen biotalouteen, uusiutuvan energian tuotantoon ja ravinteiden kierrätykseen. Monet näistä laitoksista ovat yrityksiä, jotka käsittelevät biologisten aineiden lisäksi eri prosesseissa myös teknisiä ainevirtoja, kuten esim. metallit ja muovit. Biologiset ainevirrat yhdessä teknisten ainevirtojen kanssa kuuluvat laajemman käsitteen, kiertotalouden (circular economy) piiriin.